Thủ tục hành chính: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-274233-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.+ Chi cục Thuế;+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: a) Hồ sơ nộp tại cấp huyện: Không quá 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND cấp huyện: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
b) Hồ sơ nộp tại cấp xã: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- UBND cấp xã: 02 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND cấp huyện: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận; Hợp đồng thuê đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng