Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-085308-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng