Thủ tục hành chính: Bán đấu giá tài sản hàng hóa tịch thu sung công quỹ nhà nước - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá tài sản hàng hóa tịch thu sung công quỹ nhà nước - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-130040-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng