Thủ tục hành chính: Bán đấu giá bất động sản - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Bán đấu giá bất động sản - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-051194-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá cung cấp hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc quyền xử lý, định đoạt tài sản cho Trung tâm để tiến hành ký kết hợp đồng trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc nơi khác theo thỏa thuận. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo qui định tiến hành đăng ký, nộp phí đấu giá, tiền đặt trước tại địa điểm đã được thông báo. Trung tâm cử Đấu giá viên tổ chức và điều hành cuộc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục pháp luật qui định. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá theo thỏa thuận với bên có tài sản bán đấu giá
Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng