Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bản đăng ký người vào tu - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Bản đăng ký người vào tu - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-119066-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận người vào tu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng