Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Bãi bỏ đường ngang - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Bãi bỏ đường ngang - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS258
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định bãi bỏ đường ngang.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng