Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109617-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng