Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS238
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng