Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Thể thao - Y tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 12.858 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 12/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 06/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 281/QĐ-QLD Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 280/QĐ-QLD Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 10/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2176/UBND-VX Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 2051/KH-UBND Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1945/LĐTBXH-QLLĐNN Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2982/CV-BCĐ Ngày ban hành: 31/05/2020 Ngày hiệu lực: 31/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 2153/QĐ-BYT Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2155/QĐ-BYT Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực