Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Giao thông

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 377 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN39:2020/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: 01/11/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN41:2019/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN103:2019/BGTVT Ngày ban hành: 28/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/10/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN101:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN102:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN22:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN67:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN33:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN47:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN82:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN91:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN52:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN53:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN104:2019/BGTVT Ngày ban hành: 05/07/2019 Ngày hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN120:2019/BGTVT Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: 01/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN26:2018/BGTVT Ngày ban hành: 01/03/2019 Ngày hiệu lực: 01/09/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN08:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hiệu lực: 15/03/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 Ngày ban hành: 21/06/2018 Ngày hiệu lực: 31/01/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN08:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN06:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực