Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Điện - điện tử

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 967 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN33:2019/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN119:2019/BTTTT Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN75:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hiệu lực: 10/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN76:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hiệu lực: 10/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN90:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hiệu lực: 10/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN86:2019/BTTTT Ngày ban hành: 04/10/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN19:2019/BKHCN Ngày ban hành: 25/09/2019 Ngày hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN81:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN34:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN35:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN37:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN44:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN57:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 06/06/2018 Ngày hiệu lực: 01/09/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN16:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN66:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN53:2017/BTTTT Ngày ban hành: 22/11/2017 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN114:2017/BTTTT Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN116:2017/BTTTT Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực