Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 953 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN06:2020/BXD Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN16:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN04:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN7:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN13:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hiệu lực: 15/03/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN17:2018/BXD Ngày ban hành: 20/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/11/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN09:2017/BXD Ngày ban hành: 28/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/06/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN16:2017/BXD Ngày ban hành: 29/09/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN07-2:2016/BXD Ngày ban hành: 01/02/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN07-4:2016/BXD Ngày ban hành: 01/02/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN10667:2014 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN7201:2015 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN7888:2014 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN10380:2014 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN8574:2010 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN5687:2010 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN8575:2010 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN7447-4-41:2010 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực