Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Nông nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 982 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-33-1:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: 18/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-32-1:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 09/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-31-1:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-31-2:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-31-3:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN03-01:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01-188:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/10/2018 Ngày hiệu lực: 02/04/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN01-187:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 14/08/2018 Ngày hiệu lực: 14/02/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-27:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: 05/05/2017 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-24:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: 13/08/2017 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-23:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: 13/08/2017 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN6167:1996 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN6168:1996 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN6169:1996 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn ngành Số hiệu: 10TCN259:1996 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Tiêu chuẩn ngành Số hiệu: 10TCN258:1996 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Tiêu chuẩn ngành Số hiệu: 10TCN222:1995 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Tiêu chuẩn ngành Số hiệu: 10TCN219:1995 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN10737:2015 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực