Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 97 Thuật ngữ

QUẬN
Đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.Quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, nội dung quản lý nhà nước, nhất là ...
QUÂN CHỦ
Hình thức chính thể của một nhà nước mà người đứng đầu là vua (hoàng đế, quốc vương) và thiết lập theo nguyên tắc truyền ngôi.Chính thể quân chủ có hai dạng phổ biến là chính thể quân chủ chuyên chế và chính thể quân ...
QUÂN ĐỘI
Lực lượng vũ trang tập trung có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn ...
QUẢN HẠT
Sự cai quản, quản lý xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của quản hạt chỉ là giữ gìn an ninh, bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ ...
QUÂN LUẬT
Quy chế pháp luật đặc biệt.Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình thì cơ quan nhà ...
QUẢN LÝ
Tác động của chủ thể lên đối tượng theo mục tiêu nhất định.Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có hoạt động chung của con người. Quản lý điều khiển, chỉ đạo hoạt động chung của con người, phối hợp các hoạt ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chức năng quan trọng nhất vận hành thường xuyên bằng bộ máy nhà nước bảo đảm mọi hoạt động của xã hội cũng như trên từng lĩnh vực đời sống xã hội vận động theo một hướng, đường lối nhất định do Nhà nước định ...
QUẢN LÝ TÀI SẢN
Trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.Chế độ quản lý từng loại tài sản do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của các bên.
QUẢN LÝ THEO LÃNH THỔ
Quản lý nhà nước theo địa giới hành chính (lãnh thổ) bao gồm tất cả các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia, quốc phòng và tất cả các cư dân sống trên lãnh thổ, thường được dùng song song ...
QUẢN LÝ THEO NGÀNH
Quản lý theo dấu hiệu ngành của các đối tượng tượng quản lý.Quản lý theo ngành được thực hiện dưới những hình thức, quy mô khác nhau, có thể trên phạm vi toàn quốc, trên từng địa phương hay vùng lãnh thổ.Quản lý theo ngành ...
QUÂN NHÂN
Người phục vụ trong quân đội.Quân nhân gồm quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Trong quân đội, công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ; công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Quân nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ lâu dài trong quân đội.Hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang ở ngạch dự bị, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật nếu tự nguyện ...
QUÂN PHÁP
Hệ thống cơ quan phụ trách công tác pháp luật trong quân đội.Ở Việt Nam, quân pháp được tổ chức thành lập trong quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1949 và hoạt động đến năm 1960, được gọi chung là ngành quân pháp ...
QUÂN PHIỆT
(Tình trạng quân nhân) dựa vào lực lượng quân đội cậy thế lực chiếm quyền binh trong nước đàn áp dân thường.Quân phiệt còn được hiểu là chủ nghĩa quân phiệt, là trào lưu tư tưởng chính trị phản động, chủ trương tăng cường sức ...
QUẢNG CÁO
Hoạt động giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời nhằm tạo ra sự hấp dẫn và kích thích người ...
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.Theo quy định của Luật thương mại năm 1997 cũng như Luật thương mại 2005 thì quyền quảng cáo thương mại thuộc ...
QUỐC CA
Bài hát chính thức của quốc gia được dùng khi có nghi lễ trọng thể.Quốc ca của mỗi quốc gia thường được quy định trong hiến pháp của quốc gia đó.Hiến pháp năm 1992 quy định: "Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
QUỐC GIA
Thực thể pháp lý - chính trị được cấu thành bởi ba yếu tố là lãnh thổ, dân cư, chủ quyền.
QUỐC GIA TRUNG LẬP
Quốc gia chọn chính sách trung lập là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình.Quốc gia trung lập thường không tham gia vào các khối liên minh quân sự, không tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang mang tính ...
QUỐC HIỆU
Tên gọi chính thức của một nước, một quốc gia.Đối với các dân tộc, việc đặt quốc hiệu, tên nước thường gắn liền với một sự kiện có tầm quan trọng to lớn mang ý nghĩa của một phương thức khẳng định quyền tồn tại ...