Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-036865-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão; Chi cục Thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng