Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-122347-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hải quan – xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận thông quan
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng