Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-216267-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các Tổng cục, Cục, Vụ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thẩm định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục, Vụ có quản lý đầu tư xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia; Không quá 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B; Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C;Không quá 15 ngày làm việc đối với Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng