Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-128294-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng