Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-216895-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng và Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng