Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-011703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp xúc với người có liên quan tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo
- Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng