Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đấu giá quyền sử dụng đất - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-054741-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Tài chính công, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng