Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-131303-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu cung cấp thông tin
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng