Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-076292-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, kho bạc huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nếu chỉnh lý giấy chứng nhận thời gian 9 ngày làm việc. - Nếu lập mới giấy chứng nhận là 16 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng