Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS198
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng