Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-139401-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Thông tin – truyền thông, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng